Mi 10 Lite Zoom

Codename: vangogh
Regiones: China
V12.5.2.0.RJVCNXM China OTARECOVERYFASTBOOT
V12.1.7.0.RJVCNXM China OTARECOVERYFASTBOOT
V12.1.5.0.RJVCNXM China OTARECOVERYFASTBOOT
V12.1.4.0.RJVCNXM China OTARECOVERYFASTBOOT
V12.1.3.0.RJVCNXM China OTARECOVERYFASTBOOT